Algemene leveringsvoorwaarden

1. DEFINITIES
1.1 Jan Groen: GroenLand Tegels BV en alle hiermee gelieerde (rechts-)personen en/of ondernemingen, alsmede haar rechtsopvolgers onder algemene titel, nu en in de toekomst;
1.2 Wederpartij: Iedere (rechts-)persoon tot wie Jan Groen aanbiedingen richt en /of die aan Jan Groen een opdracht verstrekt, c.q. met wie Jan Groen een overeenkomst aangaat, althans met wie Jan Groen in enige rechtsbetrekking staat en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgename(n).
1.3 Producten: alle producten die met toepassing van deze algemene voorwaarden aan de Wederpartij worden geleverd, alsmede het verrichten van diensten en/of het geven van adviezen door Jan Groen aan de Wederpartij.

2. TOEPASSELIJKHEID
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Jan Groen, alle overeenkomsten, alsmede alle rechtshandelingen, leveringen en werkzaamheden verricht door Jan Groen, waaronder toekomstige rechtsbetrekkingen. Afwijkingen en aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden Jan Groen slechts indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. Wanneer blijkt dat één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden in strijd zijn met de wet, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht.

3. AANBIEDINGEN
3.1 Alle aanbiedingen en offertes van Jan Groen zijn vrijblijvend, ook indien het aanbod een termijn voor aanvaarding inhoudt.
3.2 Na de aanbieding gemaakte wijzigingen en/of toezeggingen, hetzij mondeling hetzij schriftelijk gedaan door Jan Groen, houden een nieuwe aanbieding in, waarbij de vorige aanbieding is vervallen.
3.3 Alle aanbiedingen en offertes zijn gebaseerd op de uitvoering van de overeenkomst door Jan Groen onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is aangegeven.
3.4 Gegevens die zijn vermeld in de door Jan Groen verstrekte afbeeldingen, catalogi, technische tekeningen, adviezen en anderszins verstrekte aanvullende informatie binden haar niet.
3.5 Jan Groen is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door fouten in door haar verrichte ontwerp- en advieswerkzaamheden, voor zover deze schade hoger is dan het bedrag van de in verband hiermee geleverde goederen, zulks behoudens opzet of grove schuld van Jan Groen.

4. TOTSTANDKOMING
4.1 Een overeenkomst komt tot stand op het moment van acceptatie door Jan Groen van de schriftelijke aanvaarding van het aanbod dan wel op het moment dat door Jan Groen een begin van uitvoering van de opdracht is gemaakt.
4.2 Indien een aanvaarding door de Wederpartij van het aanbod afwijkt, geldt dit als een tegenbod van de Wederpartij en als een verwerping van het gehele aanbod van Jan Groen, ook indien slechts sprake is van een afwijking op ondergeschikte punten.
4.3 Na de overeenkomst gemaakte aanvullende afspraken, wijzigingen en/of toezeggingen, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk gedaan door het personeel van Jan Groen, haar vertegenwoordigers, verkopers of andere tussenpersonen, zijn niet bindend, tenzij deze door Jan Groen schriftelijk worden bevestigd.

5. PRIJS
5.1 De door Jan Groen opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst geldende dagprijzen en specificaties en op uitvoering van de overeenkomst onder normale omstandigheden. Prijsverlagingen na het sluiten van de overeenkomst door bijvoorbeeld opruimingen, opheffingsuitverkopen, acties of korting op showroommodellen geven de Wederpartij geen recht op prijsvermindering.
5.2 Jan Groen behoudt zich het recht voor aan de Wederpartij een evenredige prijsverhoging in rekening te brengen, indien na het sluiten van de overeenkomst een verhoging optreedt in de BTW of als gevolg van een andere wettelijke maatregel. Voorts behoudt Jan Groen zich het recht voor om aan de Wederpartij een evenredige prijsverhoging door te berekenen die optreedt na drie (3) maanden na het sluiten van de overeenkomst in één of meer prijsbepalende factoren en/of wettelijke heffingen, w.o. arbeidslonen, premies, materialen en koerswijzigingen. Jan Groen zal bij die doorberekening vermelden wat de reden is van deze prijsverhoging en of de Wederpartij als gevolg hier van wel / niet in staat is de overeenkomst kosteloos te ontbinden.
5.3 Het gestelde in sub 5.2 geldt ook indien de aldaar bedoelde wijzigingen in de prijsbepalende factoren het gevolg zijn van reeds bij totstandkoming van de overeenkomst te voorziene omstandigheden.
5.4 Ingeval toepassing van artikel 5.2 mocht leiden tot een prijsverhoging van 15% of meer en de prijsverhoging niet voortvloeit uit de wet, heeft de Wederpartij het recht de overeenkomst te ontbinden bij aangetekende brief, binnen één week nadat Jan Groen kenbaar heeft gemaakt de overeengekomen prijs te verhogen.
5.5 Indien niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn afleveringskosten, servicekosten en kosten voor verzending, lossing etc., nimmer in de prijs inbegrepen.

6. LEVERING
6.1 Levertijden worden in onderling overleg bepaald, echter door Jan Groen opgegeven levertijden en/of opgegeven opleveringsdata zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering en/of oplevering dient Jan Groen schriftelijk in gebreke te worden gesteld onder vermelding van een redelijke termijn tot nakoming. Een redelijke termijn is in ieder geval de in de branche als redelijk geldende termijn.
6.2 Indien voor de uitvoering van de overeenkomst bepaalde gegevens, tekeningen, etc. noodzakelijk zijn, dan wel bepaalde formaliteiten vereist zijn, vangt de levertijd pas aan nadat alle gegevens en tekeningen in bezit zijn van Jan Groen. Indien door Jan Groen een aanbetaling wordt verlangd, vangt de levertijd aan op de dag waarop deze aanbetaling is ontvangen. Tekeningen moeten door de Wederpartij zijn gecontroleerd en schriftelijk goedgekeurd. Jan Groen is niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) onjuistheden of het uitblijven van tekeningen, berekeningen en/of gegevens van derden.
6.3 Jan Groen is niet aansprakelijk voor de vertragingen in de nakoming van verbintenissen uit hoofde van de tussen Jan Groen en de Wederpartij gesloten overeenkomsten, zulks behoudens opzet of grove schuld van Jan Groen.
6.5 De Wederpartij is gehouden het door Jan Groen geleverde Producten op het vastgestelde afleveringstijdstip in ontvangst te nemen, bij gebreke waarvan alle daaruit voortvloeiende kosten (waaronder opslag, vracht- en stallingskosten) aan de Wederpartij in rekening zullen worden gebracht.
6.6 Jan Groen is gerechtigd in delen te leveren. In dat geval zal steeds per deellevering de leveringstermijn worden opgeven.
6.7 Retourzendingen worden alleen geaccepteerd binnen een termijn van twee weken na levering, indien dit nadrukkelijk is overeengekomen en de retourzending tot het reguliere assortiment behoort. Beschadigde Producten en verpakte Producten, waarvan de verpakking ontbreekt of is beschadigd, kunnen nimmer worden geretourneerd. Bij retourzendingen heeft Jan Groen het recht een kostenvergoeding in rekening te brengen.

7. RISICO-OVERGANG
7.1 De Producten worden geacht te zijn geleverd en door de Wederpartij te zijn aanvaard zodra de Producten in of op het vervoermiddel, bestemd voor vervoer van de Producten naar de Wederpartij, zijn geladen. Het risico voor de geleverde Producten gaat op dat moment over op de Wederpartij.

8. TRANSPORT
8.1 Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, geschiedt het transport / de verzending voor rekening en risico van de Wederpartij.
8.2 Jan Groen bepaalt de wijze van transport/verzending alsmede de wijze van verpakken, tenzij anders overeengekomen.

9. KWALITEIT
9.1 Bij de aanbieding en/of levering volgens een tentoongesteld product, volgens voegstalen of volgens onvolledige palletten, geldt het tentoongesteld product, het voegstaal of het onvolledige pallet als maatstaf tot vaststelling van de gemiddelde kwaliteit van de structuur, het uiterlijk en de kleur van de te leveren Producten. Geringe afwijkingen in kleur en/of oppervlaktestructuur, alsmede craquelévorming, zullen er niet toe leiden dat het Product niet aan de overeenkomst beantwoordt of wordt afgekeurd.
9.2 Ingeval van afkeuring van de geleverde of af te leveren Producten is Jan Groen gerechtigd herkeuring te verlangen bij een door haar aan te wijzen erkend onafhankelijk toetsingsinstituut. De Wederpartij zal hieraan zijn volledige medewerking verlenen. De hiervoor te bezigen monsters dienen in tegenwoordigheid van Jan Groen of onze gemachtigde te worden getrokken en verzonden. De kosten van de in dit artikel bedoelde herkeuring zullen worden gedragen door de in het ongelijk gestelde partij.
9.3 Bij levering franco werk dient de keuring plaats te vinden bij het vervoermiddel, direct na aankomst. De Wederpartij is verplicht de acceptatie op het vervoeradres voor ontvangst af te tekenen of te doen aftekenen. Bij achterwege blijven van acceptatie direct na aankomst wordt de acceptatie geacht te hebben plaatsgevonden door de enkele aflevering ter plaatse.

10. KLACHTEN EN SCHADE
10.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst of door Jan Groen veroorzaakte schade aan de eigendommen van de Wederpartij moeten schriftelijk en tijdig, volledig en duidelijk omschreven worden en per email (service@jangroentegels.nl) worden ingediend bij Jan Groen.
10.2 Als bij (op)levering geen gelegenheid bestaat om klachten en schade aan het geleverde of aan Wederpartij’s eigendommen te constateren en/of te melden, dan moet de Wederpartij klachten of schade zo spoedig mogelijk daarna schriftelijk melden, uiterlijk binnen twee werkdagen na constatering. Als binnen 14 dagen na (op)levering geen melding door Jan Groen is ontvangen, dan wordt aangenomen dat de Producten onbeschadigd zijn geleverd en/of dat er geen schade door Jan Groen is veroorzaakt.
10.3. Bij schade stelt de Wederpartij Jan Groen in de gelegenheid om door of namens hem de schade te inspecteren en te taxeren ten behoeve van haar aansprakelijkheidsverzekering. Ook verleent Wederpartij medewerking aan reparatie door of namens Jan Groen.
10.4. Klachten die pas na levering in het gebruik ontstaan worden zo spoedig mogelijk na ontstaan - uiterlijk binnen twee maanden na ontdekking - gemeld, bij voorkeur schriftelijk.
10.5. Niet tijdig indienen van de klacht heeft tot gevolg dat de afnemer zijn rechten ten aanzien van de klacht verliest. Bij verwerking van het Product vervalt het klachtrecht.

11. ONTBINDING
11.1 Indien de Wederpartij niet, niet tijdig of niet behoorlijk, voldoet aan enige (betalings-) verplichting voortvloeiende uit enige met Jan Groen gesloten overeenkomst, alsmede ingeval van opschorting van betaling, aanvraag van surséance van betaling, faillissement, onder-curatele stelling of liquidatie van de Wederpartij, is Jan Groen gerechtigd zonder verdere ingebreke stelling en zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst of een gedeelte daarvan te ontbinden.
11.2 Door de ontbinding worden de bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De Wederpartij is aansprakelijk voor de door Jan Groen geleden schade, waaronder in ieder geval rente, winstderving en transportkosten.
11.3 Indien het bepaalde in lid 1 zich voordoet en de Wederpartij een voordeel geniet en dat bij behoorlijke nakoming niet zou hebben gehad, heeft Jan Groen recht op vergoeding van haar schade ten belope van de hoogte van dit voordeel.

12. OVERMACHT
12.1 Indien de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd of verhinderd als gevolg van overmacht, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst schriftelijk te ontbinden, zonder dat dit leidt tot enige aanspraak op schadevergoeding.
12.2 Onder overmacht aan de zijde van Jan Groen is mede begrepen elke omstandigheid waardoor de normale uitvoering van de overeenkomst wordt verhinderd, zo lang deze omstandigheid niet door toedoen van Jan Groen is ontstaan. Als dergelijke overmacht opgeleverde omstandigheden gelden in ieder geval: vertraging in de aanlevering door (toe)leveranciers van Jan Groen, verlies, beschadiging en / of vertraging tijdens en door transport, ziekteverzuim van het personeel, acties / maatregelen bij de douane, waaronder (tijdelijke) afsluiting van bepaalde geografische gebieden, brand en ander ernstige storingen binnen het bedrijf van Jan Groen of haar leverancier(s).

13. AANSPRAKELIJKHEID
13.1 Jan Groen is nimmer aansprakelijk voor schade tenzij deze is te wijten aan opzet of grove schuld van een van haar leidinggevenden en/of leidinggevende ondergeschikten.
13.2 Indien Jan Groen aansprakelijk zou zijn voor schade en deze schade niet is te wijten aan opzet of grove schuld van één van haar leidinggevenden en/of leidinggevende ondergeschikten, is haar aansprakelijkheid steeds beperkt tot de directe schade aan zaken of personen en strekt deze zich nimmer uit tot eventuele bedrijfsschade of andere gevolgschade, waaronder begrepen derving van inkomsten. De aansprakelijkheid van Jan Groen is voorts beperkt tot de prijs waarvoor de Wederpartij de Producten die schade hebben veroorzaakt, heeft gekocht, dan wel tot een bedrag dat de Wederpartij voor de opdracht heeft betaald.
13.3 Ingeval een in kracht van gewijsde gegane rechtelijke uitspraak het bepaalde in sub 13.1 en 13.2 als onredelijk bezwarend aanmerkt, is de aansprakelijkheid van Jan Groen beperkt tot die schade en maximaal tot dat bedrag waartegen Jan Groen verzekerd is dan wel redelijkerwijs, gelet op de in de branche geldende gebruik, verzekerd zou zijn geweest.
13.4 Het bepaalde in de artikelen 13.1 tot en met 13.3 geldt slechts voor zover de aansprakelijkheid ingevolge de wet of overeenkomst (waaronder begrepen het bepaalde in de onderhavige algemene voorwaarden) niet reeds verder is beperkt dan uit de enkele toepassing van de artikelen 13.1 tot en met 13.3 zou volgen.
13.5 De Wederpartij is gehouden Jan Groen te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen ter zake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, kosten of renten waarvoor de aansprakelijkheid van Jan Groen in deze voorwaarde in verhouding met de Wederpartij is uitgesloten.
13.6 Jan Groen is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van afwijkingen in en/of discrepantie tussen kwaliteitseisen die door de Wederpartij zijn gesteld en die haar door Jan Groen schriftelijk zijn bevestigd, en kwaliteitseisen die in het bestek of door de directie van het werk zijn gesteld.
13.7 Jan Groen is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door werkzaamheden met betrekking tot de Producten die niet behoren tot haar normale werkzaamheden en door Jan Groen bij wijze van service op uitdrukkelijk verzoek van de Wederpartij worden verricht. Deze werkzaamheden geschieden voor rekening en risico van de Wederpartij.
13.8 Ingeval van levering van Producten door Jan Groen die zij van derden heeft gekocht, verstrekt Jan Groen op deze Producten slechts garantie indien en voor zover zij hiervoor een garantie van haar leveranciers krijgt. In dat geval is de garantie van Jan Groen aan de Wederpartij gelijkluidende aan de garantie die zij van haar leveranciers verkrijgt. Deze bepaling vindt alleen toepassing voor zover die toepassing voor de Wederpartij gunstiger is dan toepassing van het hiervoor bepaalde.

14. AFWIJKENDE BEDINGEN
14.1 Indien bij verkoop van bepaalde Producten van Jan Groen bijzondere voorwaarden zijn overeengekomen, prevaleren deze bijzondere voorwaarden voor zover ze betrekking hebben op die bepaalde Producten, indien ze in strijd met de onderhavige algemene voorwaarden zouden ontstaan. Voor het overige behouden deze algemene voorwaarden hun gelding.

15. TOEPASSELIJK RECHT BEVOEGDE RECHTER
15.1 De bepalingen van het Weens Koopverdrag zijn niet van toepassing, evenmin als enige toekomstige internationale regeling inzake koop van roerende zaken, waarvan de werking door partijen kan worden uitgesloten.
15.2 Op alle overeenkomsten waarop de algemene voorwaarden toepasselijk zijn verklaard, is Nederlands Recht van toepassing. Alle geschillen die tussen Jan Groen en de Wederpartij mochten ontstaan, zullen worden beslist door de volgens de wet bevoegde rechter.

Contact

Niet gevonden wat u zocht? Wij helpen u graag verder.
Neem contact met ons op:
Tel: 010-5215055 (telefonisch bereikbaar: ma. t/m za. 9:30 - 17:00 uur)
E-mail: info@jangroentegels.nl

Contact